Jak vybrat podílový fond

26. 11. 2016 | Podílové fondy

Proces výběru fondů je časově velice náročný. Existuje spousta důležitých informací a ukazatelů, které je nutné sledovat, aby byl výběr konkrétních podílových fondů co nejlepší. Pokud si chcete fondy vybírat sami, níže naleznete návod, co je nutné sledovat a proč je důležité výběr fondu nepodcenit.


Co je dobré si promyslet předem

  • Co je vaším cílem, proč chcete investovat
  • Jaký je váš investiční horizont – doba, na kterou chcete investovat
  • Chcete investovat jednorázově či opakovaně po menších částkách

Na co se při výběru zaměřit

Typ fondu

První věcí, kterou zpravidla při výběru fondu uděláte, bude výběr typu fondu. Zásadní je, do jakého druhu aktiv chcete investovat. Vhodný typ fondu by měl být volen zejména na základě informace o rizikovém profilu klienta a také na základě požadavků klienta na výnosnost fondu, rizikovost, případně konkrétních požadavků na daný fond. Ke zjištění rizikového profilu slouží investiční dotazník.

Kolísání hodnoty fondu

Fondy využívají stupnici 1–7 k ohodnocení rizikovosti fondu (tzv. stupnice SRRI, která určuje kolísavost hodnoty fondu v minulosti). Jednička udává nejnižší rizikovost a obvykle i nejnižší výnos, sedmička naopak udává nejvyšší investiční riziko, ale také možnost nejvyššího výnosu. Stupnice rizikovosti je jednotná pro fondy nabízené v rámci EU, zajišťuje nám tak základní orinetaci o rizikovosti fondu. Ukazatel rizikovosti naleznete v klíčových informacích pro investory.

Rizika spojená s investicemi do fondu

Dle rizik, která můžou hrozit při investici do konkrétního fondu a která můžeme vyčíst z klíčových informací pro investory, případně z výročních zpráv, můžeme lépe určit rizikovost celého fondu. Pro investora to může být jeden z nejvýznamnějších ukazatelů, na který se bude dívat při rozhodování o výběru fondu.

Měna

Je důležité vědět, zda jste ochoten podstoupit riziko výkyvu směnných kurzů a zda daná měna příliš neohrožuje výkonnost fondu. Některé fondy využívají strategii měnového zajištění do jedné konkrétní měny, některé fondy se měnovým zajištěním nezabývají. Výběr měny fondu by se neměl podceňovat především při investování v kratším časovém horizontu.

Výroční zpráva a ostatní prospekty

Nejdříve je nutné dobře prostudovat všechny dostupné informace o fondech. Mezi základní dokumenty patří klíčové informace pro investory, zpráva portfolio manažera, prospekt fondu a výroční zpráva. První dva dokumenty jsou povinně zveřejňované v českém jazyce. Portfolio manažer vydává pravidelně zprávu, která zhodnocuje dosavadní výkonnost fondu, a jsou v ní uvedeny veškeré změny, které se odehrály od posledně vydané zprávy. Prospekt fondu a výroční zpráva jsou k dohledání na stránkách investiční společnosti, mnohdy jsou však zveřejňovány v angličtině. V prospektu fondu jsou rozebrány způsoby výběru jednotlivých cenných papírů do portfolia fondu a také rizika, která jsou spojena s investováním do daného fondu. Ve výroční zprávě se můžeme dočíst o veškerých změnách, které se během roku udály v investiční společnosti, u portfolio manažerů a také u daného fondu.

Investiční společnost a její historie

Je důležité vědět, zda má za sebou investiční společnost dlouhou historii a je veřejností vnímána jako stabilní a úspěšná. Kromě informací, které o sobě sama investiční společnost zveřejňuje ve výročních zprávách a na webových stránkách, lze informace o ní dohledat na nejrůznějších finančních webech, které se zabývají problematikou investování.

Manažer fondu

Dle zkušeností, úspěchů a historické výkonnosti fondu můžeme hodnotit kvalitu vedení fondu. Není povinností fondu zveřejňovat konkrétní jména lidí, kteří fond řídí. Někdy je tato informace uvedena ve zprávě portfolio manažera nebo na stránkách konkrétní investiční společnosti, jindy je nutné opravdu důkladně pátrat ve všech veřejně dostupných zdrojích.

Datum založení

Je dobré znát historii daného fondu. Pokud byl fond založen v nedávné době, není možné ověřit, jak správce fondu tento fond spravuje a nakolik je úspěšný ve srovnání s jinými fondy podobného typu, případně se srovnávacím indexem. Nemůžeme ani ověřit historickou výkonnost fondu.

Celkový majetek fondu

Informace o tom, kolik aktiv daný fond spravuje, nám může říci něco o jeho oblíbenosti mezi investory a také o strategii fondu.

Investiční cíle a strategie fondu

Dle cílů a strategie fondu zjistíme, kam fond směřuje a co vše pro to dělá. Můžeme si následně také ověřit, zda se svojí strategie a cílů drží nebo se od nich vychyluje.

Rating fondu

Celosvětově uznávané ratingové agentury hodnotí jednotlivé fondy ratingovým stupněm, který ukazuje na kvalitu fondu a jeho správy. Rating agentury Morningstar je udáván ve hvězdách. Maximální počet hvězd je 5, a čím více jich daný fond získá, tím lépe pro něj. České fondy zatím toto ohodnocení nemají, neleží totiž v oblasti zájmu této agentury.

Alokace aktiv

Alokace aktiv je důležitým ukazatelem pro určení typu a rizikovosti fondu. Dle toho, do jakých cenných papírů fond investuje, poznáme, jak moc je fond rizikový a jak velká může být volatilita. Fondy se dělí podle toho, do jakých druhů cenných papírů investují. Fondy si vybírají cenné papíry například podle jednotlivých sektorů ekonomiky, dále dle regionů, měny, velikosti společností a jejich ratingů.

Diverzifikace portfolia

U každého fondu je důležité vědět, jakým způsobem diverzifikuje své portfolio. Některé fondy se snaží o širokou diverzifikaci tím, že investují do různých druhů cenných papírů napříč jednotlivými sektory po celém světě. Jiné fondy jsou však zaměřeny na investování pouze do jednoho sektoru nebo malého regionu. U takových fondů je nutné prověřit, zda využívají jiné způsoby snížení investičního rizika.

Složení fondu dle sektorů

Podle toho, do jakého odvětví daný fond investuje, se můžeme rozhodnout, zda má daný sektor nějaký budoucí potenciál nebo ne. V případě, že se daný fond zaměřuje pouze na jeden sektor, je na zvážení, jakým způsobem diverzifikovat riziko investice.

Složení fondu dle zemí

Některé země světa jsou obecně vnímány jako méně rizikové a jiné jako více. Například investice do rozvojových zemí jsou vysoce riskantní, takové fondy mají vysokou volatilitu. Na druhou stranu je zde potenciál obrovských výnosů. Opět je nutné se dle rizikového profilu zaměřit na vhodnou diverzifikaci celého portfolia pomocí vhodné kombinace fondů, které investují pokud možno do různých částí světa.

Deset nejvýznamnějších pozic ve fondu

Prověření nejvýznamnějších pozic, do kterých daný fond investuje, může být důležité pro zjištění, zda fond postupuje dle své strategie a neinvestuje do jiných odvětví nebo regionů než slibuje. Dle cenných papírů, do kterých fond nejvíce investuje, poznáme, o jaké společnosti se jedná. Zda jsou to světově známé a velice úspěšné nadnárodní společnosti nebo zda se jedná pouze o menší lokální firmy. Podle procentuálního zastoupení nejvýznamnějších pozic ve fondu také lehce zjistíme, jak velká je diverzifikace portfolia dle množství titulů zastoupených ve fondu. Čím menší bude procentuální podíl u jednotlivých titulů, tím nižší je riziko, že v případě poklesu hodnoty akcií jedné společnosti to výrazněji ovlivní hodnotu celého fondu.

Historická výkonnost

Historická výkonnost sice nezaručuje stejnou výkonnost do budoucna, ale minimálně nám ukáže, jak se danému portfolio manažerovi daří plnit stanovené cíle, zda dodržuje strategii fondu a zda je ve svém počínání úspěšný. V historické výkonnosti můžeme také vysledovat, jak bylo dané odvětví nebo region v minulosti úspěšné a jak vysoká může být volatilita.

Ukazatele výkonnosti

Pomáhají porovnávat jednotlivé fondy mezi sebou pomocí finančních ukazatelů. Existuje velké množství ukazatelů, které mohou jak portfolio manažeři, tak investoři sledovat. Někteří investoři mají založenou strategii investování především na analýze těchto ukazatelů. Jiní nevěří, že jsou tyto ukazatele spolehlivé.

Porovnání výkonnosti s benchmarkem

Většina fondů porovnává svoji výkonnost s výkonností vybraného světového indexu, který má stejnou nebo velice podobnou investiční strategii. Pokud dokáže fond v určitém období překonat svou výkonností výkonnost benchmarku, znamená to, že portfolio manažer dokázal překonat světový index a dá se považovat za velice úspěšného. Pokud se naopak výkonnost fondu velice vzdaluje výkonnosti benchmarku, znamená to, že vše není úplně v pořádku a portfolio manažer pravděpodobně nevede fond správným směrem. Většina fondů si také jako svůj investiční cíl stanovuje právě překonání výkonnosti srovnávacího indexu.

Poplatek za správu a výkonnostní poplatek

Důležitější než vstupní poplatek, který je jednorázový, jsou poplatky za správu, čili poplatky, které jsou hrazené z majetku fondu v průběhu roku. U jednotlivých fondů můžou být v poplatku za správu velké rozdíly. Některé fondy si navíc účtují výkonnostní poplatek, kdy si fond strhne určité % z výnosu fondu.

Na závěr je dobré zmínit, že se nejedná o veškeré informace, které byste mohli u podílových fondů sledovat. Aktivní investoři navíc sledují například i politickou situaci v regionech, kde mají zainvestováno a zároveň sledují veškeré dění na světových finančních trzích.

Sdílej
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Autor:

Další články

8. 6. 2017 | Podílové fondy

Sociálně odpovědné investování

Záleží nám na životním prostředí a lidských právech. Proto jsme rádi, že stále rychleji přibývají v nabídkách investičních společností podílové fondy, které investují do společností kombinující respekt k sociálním zásadám (lidská práva, zákaz diskriminace a dětské práce) a zásadám ochrany životního prostředí.

Pokračovat ve čtení »
« Zpět na seznam článků

Specializuji se na komunikaci s veřejností a sleduji zajímavosti z oboru investování a tvorby rezerv.

Ing. Jana Nevrlová