Investovat do otevřeného nebo uzavřeného fondu? Co obnáší investice do fondů kvalifikovaných investorů?

13. 10. 2016 | Investice

Podílové fondyZačínající investor se zpravidla již vyzná v tom, jaký je rozdíl mezi akciovým a dluhopisovým fondem, co obnáší investice do nemovitostního fondu nebo co jej čeká ve fondu smíšeném nebo zajištěném (blíže k třídění fondů podle investičního zaměření jsme zveřejnili článek zde).

V dalších vlastnostech fondů se však již ztrácí, protože jak právní úprava, tak praxe je v tomto ohledu složitá a nepřehledná. Cílem tohoto článku je alespoň trochu objasnit, jaký je rozdíl mezi investováním do otevřených nebo uzavřených podílových fondů a co obnáší investice do fondů kvalifikovaných investorů.

Otevřené podílové fondy (OPF)

Investor může podílový list otevřeného podílového fondu kdykoliv nakoupit nebo prodat na účet investiční společnosti, čímž je zajištěna vysoká likvidita investice. Tyto fondy mají v názvu vždy „Otevřený podílový fond“.

OPF mohou podílové listy vydávat v neomezeném množství (podle poptávky ze strany investorů). Cena za podílový list je určena trhem, investor samozřejmě musí počítat i s poplatky (zejména vstupními). Podílový list bude vydán až v okamžiku, kdy investor zašle na peněžní účet investiční společnosti částku odpovídající aktuální tržní ceně podílového listu.

Investiční společnost musí zajistit zpětný odkup podílového listu za aktuální hodnotu pro den, ke kterému obdržela žádost podílníka o odkoupení podílového listu. Lhůty pro odkoupení podílového listu jsou podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech následující:

Druh podílového fondu Lhůta pro odkoupení
OPF, který investuje jako fond peněžního trhu nebo jako krátkodobý fond peněžního trhu 3 pracovní dny
standardní fond 2 týdny
speciální fond, který neinvestuje do nemovitostí nebo účastí v nemovitostní společnosti 1 měsíc
fond kvalifikovaných investorů, který neinvestuje do nemovitostí nebo účastí v nemovitostní společnosti 1 rok
investiční fond, který investuje do nemovitostí nebo účastí v nemovitostní společnosti 2 roky

Uzavřené podílové fondy (UPF)

Naopak uzavřené podílové fondy jsou charakteristické tím, že investor nemůže investiční společnost kdykoliv žádat o zpětný odkup podílových listů (tj. na účet fondu). Výjimku představují fondy založené na dobu delší 10 let nebo na dobu neurčitou, kde má podílník právo na odkup po 10 letech ode dne vzniku fondu.

Investor může svůj podílový list prodat na burze cenných papírů (je-li zde obchodovatelný) nebo mimo burzu, jeho cena ale bude zřejmě nižší, než skutečná tržní hodnota, investor navíc musí počítat s nižší likviditou na sekundárním trhu.

UPF se zakládá zpravidla na dobu určitou. Pokud je fond založen na konkrétní dobu, po jejím uplynutí se může přeměnit buďto na otevřený podílový fond, akciovou společnost s proměnným základním kapitálem nebo může vstoupit do likvidace. Nerozhodne-li investiční společnost o přeměně fondu, vstupuje fond automaticky do likvidace a aktuálním podílníkům je vyplacen likvidační zůstatek.

Tyto fondy mají v názvu vždy „Uzavřený podílový fond“. Konkrétní podmínky pro vstup do fondu a pro nakládání s majetkem fondu určuje jeho Statut.

Fondy kvalifikovaých investorů (FKI)

Výše uvedené se vztahuje zpravidla na fondy kolektivního investování. Vedle fondů kolektivního investování však existují ještě fondy kvalifikovaných investorů, které se vyznačují určitými specifiky.

Do FKI investují zejména profesionální investoři, může jít o banky, pojišťovny, investiční společnosti, penzijní fondy, státy atd. Dále mohou do FKI investovat podnikající právnické osoby, které podle poslední účetní závěrky splňují alespoň 2 ze 3 kritérií:

  1. celková výše aktiv alespoň 20 mil. EUR
  2. čistý roční obrat alespoň 40 mil. EUR
  3. vlastní kapitál alespoň 2 mil. EUR

Vedle těchto profesionálních investorů mohou do FKI investovat i neprofesionální investoři (fyzické nebo právnické osoby), kteří jsou si vědomi rizik spojených s investováním do FKI a učiní o tom výslovné prohlášení.

Do konce května 2016 musel investor vždy splnit minimální výši vkladu nebo splacené investice do tohoto fondu v částce alespoň 125 000 EUR. Vzhledem k tomu, že tato hranice však byla pro mnohé investory nedosažitelná, zákon nově umožnil do FKI investovat od hranice 1 000 000 Kč (odpovídá-li tato investice podle povinného investičního dotazníku finančnímu zázemí, investičním cílům a odborným znalostem a zkušenostem v oblasti investic investora).

Konkrétní minimální výši investice a další podmínky určuje statut fondu, případně zákon. Výše vkladu nesmí v průběhu účasti na FKI klesnout pod tuto hranici.

Investor FKI může očekávat, že nejpozději do jednoho roku od založení fondu bude celková hodnota kapitálu fondu minimálně 1 mil. EUR (pokud fond investuje více než 90 % do cenných papírů nebo duševního vlastnictví), v ostatních případech bude mít fond kapitál minimálně 1 250 000 EUR.

Pokud kapitál fond po dobu déle než půl roku této výše nedosahuje, hrozí fondu zánik.

Zdroj: Zák. č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (ZISIF)

Sdílej
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Autor:

Další články

« Zpět na seznam článků

Provádím právní analýzy investičních nástrojů a sleduji správné poskytování investičních služeb, aby byly v souladu se zákonem.

Mgr. Vladimíra Fojtů