Investopedie

Peníze jsou jako ježek. Dají se snadno chytit, ale udržet je lze jen velmi těžko.
Archilochos
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Filtrovat: Slovník Kdo je kdo
Short sales (prodej na krátko)

Jedná se o spekulaci investorů na pokles ceny cenného papíru, kdy investoři očekávají pokles tržní ceny. Investor si půjčí příslušný cenný papír na předem stanovenou dobu a prodá ho. Očekává totiž, že v době splatnosti bude moci tento cenný papír nakoupit a vrátit levněji.

Směnný kurz

Cena měny vyjádřená v jednotkách jiné měny. Též jako devizovým měnový kurz.

Smíšené fondy

Tyto fondy investují do akcií, dluhopisů a dalších tříd aktiv. Jsou vhodné pro střednědobé a dlouhodobé investování v horizontu 3 – 5 let. Míru kolísání a rizikovosti fondu ovlivňuje především výše podílu akcií a dluhopisů. Hlavní výhodou tohoto typu fondu by měla být diverzifikace portfolia, která snižuje rizikovost. Při výběru smíšeného fondu je tak nutné věnovat dobrou pozornost jeho složení a investiční strategii vzhledem k povaze investora. Tento typ fondů je vhodný zejména pro nezkušené investory, kteří se nechtějí svým portfoliem aktivně zabývat.

Solventnost

Schopnost z vlastních zdrojů zajistit úhradu závazků.

Spořící účet

Je to druh bankovního účtu, který slouží ke spoření peněžních prostředků. Klient má obvykle omezené možnosti využití peněžních prostředků na tomto účtu, za to však od banky získává vyšší úrok, než jaký je u běžných účtů.

Spotřebitelský úvěr

Úvěr poskytovaný soukromým osobám a domácnostem za účelem nákupu spotřebních předmětů, služeb, pořízení nebo stavby bytu nebo domu apod. Od komerčních úvěrů se zásadně liší způsobem svého užití. Předmět, na jehož pořízení se úvěr použije, se nestává zdrojem příjmů pro splácení tohoto úvěru. Nejčastěji se používají úvěry revolvingové (poskytované formou úvěrového rámce k běžnému účtu klienta), úvěry splátkové (charakteristické pravidelným splácením úvěru včetně úroků) a hypoteční úvěry (dlouhodobé úvěry sloužící k financování koupě či vybudování bytu nebo rodinného domu).

Správce fondu

viz. portfolio management

Spread

Je to rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou konkrétního finančního aktiva, např.: akcie nebo dluhopisu.

Srovnávací index

viz. benchmark

SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator)

Jedná se o syntetický ukazatel rizika a výnosu. Udává celkovou rizikovost investice a vychází přitom pouze z historického vývoje hodnoty investice. Díky tomuto ukazateli dokážeme porovnat rizikovost všech podílových fondů. Ukazatel je uveden v dokumentu Klíčové informace pro investory.

Standardní odchylka (směrodatná odchylka)

Jedná se o mimoburzovní dohodu uzavřenou mezi dvěma stranami o budoucí výměně aktiv nebo peněžních toků za předem sjednaných podmínek.

Stavební spoření

Stavební spoření je jedním z nástrojů zhodnocení prostředků a také možností jednoho z nejdostupnějších úvěrů na bytové potřeby. Jednoznačně největší výhodou stavebního spoření je možnost získání státního příspěvku do výše až 2 000 Kč ročně. Tento typ spoření nabízí garanci vložených vkladů, což je však vykoupeno velice nízkým úrokem ve výši 0,5 – 1 % ročně. Smlouva o stavebním spoření musí běžet alespoň 6 let. Pokud byste si chtěli peníze vybrat dříve, přijdete o všechnu státní podporu.

Strategie fondu

Stejně, jako si investor stanovuje investiční strategii, stejně tak i fondy kolektivního investování si volí svou strategii, podle toho, do jakých druhů aktiv chtějí investovat. Jakmile si však jednou fond zvolí svou investiční strategii, nemá moc prostoru pro změnu. Investiční strategii si fond volí dle toho, zda se jedná o fond peněžního trhu, dluhopisový, akciový nebo smíšený. Případně dle toho, zda se orientuje na výnos z dividend a jde tedy o příjmový fond, nebo fond preferuje růst tržní ceny a jedná se tedy o růstový fond.

Swap

Jedná se o mimoburzovní dohodu uzavřenou mezi dvěma stranami o budoucí výměně aktiv nebo peněžních toků za předem sjednaných podmínek.

Provádím analýzy investičních nástrojů a sleduji situaci na finančních trzích.

Ing. Jitka Šimarová