Investopedie

Peníze jsou jako ježek. Dají se snadno chytit, ale udržet je lze jen velmi těžko.
Archilochos
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Filtrovat: Slovník Kdo je kdo
Indexová akcie

Viz. ETF

Inflace

Inflace udává všeobecný nárůst cenové hladiny zboží a služeb v určitém časovém období. Jde o oslabení kupní síly peněz, neboli o znehodnocení reálné hodnoty peněz v čase. Změna cenové hladiny v určitém období je sledována pomocí míry inflace. Pokud naopak dochází k poklesu cenové hladiny zboží a služeb, hovoříme o deflaci.

Information Ratio (informační poměr)

Tento ukazatel měří schopnost portfolia generovat přesah výnosů vzhledem k referenční hodnotě. Čím vyšší je tento ukazatel, tím lépe.

Investice

Investice je vložení volných finančních prostředků do dlouhodobých statků za účelem budoucího zhodnocení. Investor se tak vzdává dnešní spotřeby s vidinou získání budoucího užitku.

Investiční certifikát

Investiční certifikát je zvláštní druh cenného papíru, tzv. dlužní úpis. Jeho cena se odvíjí od hodnoty podkladového aktiva, ale není závislá na nabídce a poptávce po daném certifikátu. Podkladovými aktivy jsou nejčastěji burzovní indexy, akcie, komodity nebo měny. Vydávají jej nejčastěji velké banky a jeho majitelé si nechají ve splatnosti proplatit předem definovanou částku i s výnosem. Majitel investičního certifikátu nemá právo na výplatu dividend, řízení společnosti nebo na podíl na likvidačním zůstatku.

Investiční dotazník

Jedná se o dokument, který musí vyplnit každý, kdo se rozhodne investovat do nějakého investičního produktu. Investiční dotazník má za úkol stanovit váš investiční profil a rámcově vám pomoci při výběru vhodné investice. Tento dokument vám může poskytnout ochranu před příliš rizikovými produkty, kterým nerozumíte a investice do nich by vás mohla poškodit.

Investiční horizont

Je to období, po které jste se rozhodli investovat, po tuto dobu se vzdáváte současné spotřeby. Stanovení investičního horizontu patří k základním údajům, které byste si měli stanovit ještě před samotným rozhodnutím, do čeho chcete investovat.

Investiční riziko

Každá investice sebou nese nějaké riziko, čili určitou nejistotu spojenou s očekávaným budoucím výnosem. Investiční riziko vyjadřuje míru pravděpodobnosti, že dojde k poklesu hodnoty investice. Nejvyšší investiční riziko hrozí u akciových fondů, nejmenší naopak u fondů peněžního trhu.

Investiční společnost

Je akciová společnost, která vydáváním podílových listů shromažďuje peněžní prostředky v podílovém fondu. Investiční společnost je zakladatel a správce fondů. Přijímá a realizuje investiční rozhodnutí, vede účetnictví fondu a jedná ve všech jeho administrativních záležitostech. IS podniká na základě zvláštního zákona na základě licence.

Investiční strategie

Jedná se o záměr investora sestavit takové portfolio investičních nástrojů, které mu pomůže k dosažení jeho investičních cílů. Investiční strategie vychází z plánovaného investičního horizontu, rizikového profilu investora a především z cíle, kterého chce investor dosáhnout.

Investiční životní pojištění

IŽP je alternativou ke kapitálovému životnímu pojištění. Kombinuje pojištění s investičním produktem. Skládá se ze dvou částí – rizikové a rezervotvorné.

Investiční účet

Investiční účet je zvláštní typ běžného účtu, který slouží klientovi ke zpřehlednění peněžních toků při investování. Na tento účet lze převádět peněžní prostředky k investování, nakupovat z něj investiční nástroje jako akcie, podílové fondy, dluhopisy, prémiové vklady, inkasovat na něj výplaty výnosů a odesílat prostředky uvolnění po prodeji investičních nástrojů.

Investiční zlato

Investiční zlato je zvláštní forma zlata, která je podobně jako například cenné papíry využívána k investicím. Investiční zlato má formu mincí nebo slitků a není kupováno za sběratelským účelem. Investoři si investiční zlato nakupují především z důvodu dlouhodobého uchování hodnoty investice. Zlato lze pořídit také prostřednictvím zlatých certifikátů nebo fondů, kdy investor nevlastní zlato ve fyzické podobě.

Investiční zprostředkovatel (IZ)

Osoba, která na základě registrace poskytuje hlavní investiční služby přijímání a předávání pokynů, týkajících se investičních nástrojů. IZ nepřijímá peněžní prostředky nebo investiční nástroje zákazníků a pokyny předává pouze bance, obchodníkovi s cennými papíry apod. IZ může svou činnost vykonávat prostřednictvím vázaných zástupců.

Provádím analýzy investičních nástrojů a sleduji situaci na finančních trzích.

Ing. Jitka Šimarová