Investopedie

Peníze jsou jako ježek. Dají se snadno chytit, ale udržet je lze jen velmi těžko.
Archilochos
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Filtrovat: Slovník Kdo je kdo
Akcie

Akcie je cenný papír, který představuje podíl na majetku společnosti, která jej vydala. Vlastník tohoto cenného papíru má právo podílet se na zisku společnosti formou dividendy, má právo účastnit se valné hromady a hlasovat na ní, podílet se na likvidačním zůstatku společnosti v případě úpadku společnosti a má právo na úpis nových akcií při navyšování základního kapitálu společnosti.

Akcionář

Vlastník určitého počtu akcií dané společnosti. Má hlasovací a rozhodovací práva, dle počtu akcií, která má v držení.

Akciová společnost

Forma obchodní společnosti, jejíž základní kapitál je rozvržen do určitého počtu akcií. Společnost odpovídá za své závazky celým svým majetkem, akcionáři za závazky společnosti neručí.

Akciový fond

Akciový fond investuje převážnou část svých peněz do akcií, které doplňuje o dluhopisy a investice do ostatních nástrojů finančního trhu. Díky vysoké míře kolísavosti jsou investice do akciových fondů rizikovější a jsou vhodné spíše pro dlouhodobé investování. Doporučená doba pro investování je minimálně 5 let. Na druhou stranu nabízejí možnost vyššího zhodnocení investice.

Při investování do akciových fondů je důležité vybrat si fond, který má dobře diverzifikované portfolio, čili nakupuje takové cenné papíry, které co nejvíce sníží riziko poklesu hodnoty fondu. Akciové fondy se dělí podle toho, do čeho investují. Některé fondy jsou zaměřené na určitý region nebo zemi, jiné se zaměřují na určité odvětví. Dále si fondy vybírají, zda budou investovat do malých, středně velkých nebo velkých firem, případně do cenných papírů vydaných státem.

Alfa

Vyjadřuje přesah výnosu, který dané portfolio generuje nad výnosem, který byl očekáván. Tento ukazatel nám říká, kolik z výnosu portfolia přinesl navíc manažer, očištěné o tržní riziko. Čím vyšší je tento ukazatel, tím lépe.

Alokace aktiv

Jde o rozložení aktiv do různých investičních nástojů. Při sestavování portfolia se investor snaží co nejvíce snížit investiční riziko, a proto alokuje svá aktiva mezi více investičních nástrojů.

Asset management

Jedná se o správu individuálních portfolií a obhospodařování majetku. Cílem je aktivní správa vložených finančních prostředků, čili nákup a prodej cenných papírů dle smluvně předem sjednaných podmínek. Cenné papíry jsou do majetku portfolia klienta nakupovány s přihlédnutím k jeho investičnímu profilu, strategii a jeho cílům.

Aukce

Organizovaný trh, na kterém kupující a prodávající zveřejňují cenovou nabídku ke koupi nebo k prodeji zboží, jež je předmětem aukčního jednání.

Provádím analýzy investičních nástrojů a sleduji situaci na finančních trzích.

Ing. Jitka Šimarová