Investopedie

Peníze jsou jako ježek. Dají se snadno chytit, ale udržet je lze jen velmi těžko.
Archilochos
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Filtrovat: Slovník Kdo je kdo
Akcie

Akcie je cenný papír, který představuje podíl na majetku společnosti, která jej vydala. Vlastník tohoto cenného papíru má právo podílet se na zisku společnosti formou dividendy, má právo účastnit se valné hromady a hlasovat na ní, podílet se na likvidačním zůstatku společnosti v případě úpadku společnosti a má právo na úpis nových akcií při navyšování základního kapitálu společnosti.

Akcionář

Vlastník určitého počtu akcií dané společnosti. Má hlasovací a rozhodovací práva, dle počtu akcií, která má v držení.

Akciová společnost

Forma obchodní společnosti, jejíž základní kapitál je rozvržen do určitého počtu akcií. Společnost odpovídá za své závazky celým svým majetkem, akcionáři za závazky společnosti neručí.

Akciový fond

Akciový fond investuje převážnou část svých peněz do akcií, které doplňuje o dluhopisy a investice do ostatních nástrojů finančního trhu. Díky vysoké míře kolísavosti jsou investice do akciových fondů rizikovější a jsou vhodné spíše pro dlouhodobé investování. Doporučená doba pro investování je minimálně 5 let. Na druhou stranu nabízejí možnost vyššího zhodnocení investice.

Při investování do akciových fondů je důležité vybrat si fond, který má dobře diverzifikované portfolio, čili nakupuje takové cenné papíry, které co nejvíce sníží riziko poklesu hodnoty fondu. Akciové fondy se dělí podle toho, do čeho investují. Některé fondy jsou zaměřené na určitý region nebo zemi, jiné se zaměřují na určité odvětví. Dále si fondy vybírají, zda budou investovat do malých, středně velkých nebo velkých firem, případně do cenných papírů vydaných státem.

Alfa

Vyjadřuje přesah výnosu, který dané portfolio generuje nad výnosem, který byl očekáván. Tento ukazatel nám říká, kolik z výnosu portfolia přinesl navíc manažer, očištěné o tržní riziko. Čím vyšší je tento ukazatel, tím lépe.

Alokace aktiv

Jde o rozložení aktiv do různých investičních nástojů. Při sestavování portfolia se investor snaží co nejvíce snížit investiční riziko, a proto alokuje svá aktiva mezi více investičních nástrojů.

Asset management

Jedná se o správu individuálních portfolií a obhospodařování majetku. Cílem je aktivní správa vložených finančních prostředků, čili nákup a prodej cenných papírů dle smluvně předem sjednaných podmínek. Cenné papíry jsou do majetku portfolia klienta nakupovány s přihlédnutím k jeho investičnímu profilu, strategii a jeho cílům.

Aukce

Organizovaný trh, na kterém kupující a prodávající zveřejňují cenovou nabídku ke koupi nebo k prodeji zboží, jež je předmětem aukčního jednání.

Benchmark

Ukazatel, který slouží jako hlavní měřítko pro porovnání výkonnosti. Zpravidla se jedná o nějaký burzovní index.

Beta

Vyjadřuje citlivost fondu na pohyb trhu. Tento ukazatel udává, o kolik procent se změní cena aktiva při změně ceny příslušného indexu nebo benchmarku o 1 %. Čím je tento ukazatel vyšší, tím je vyšší riziko.

Běžná likvidita

Udává schopnost společnosti splácet své závazky. Ukazatel vyjadřuje, kolikrát je firma schopna uspokojit své závazky, pokud všechny své oběžné aktiva přemění na peníze.

Běžný bankovní účet

Účet vysoce likvidních prostředků, které jsou splatné na požádání. Ve prospěch účtu přijímá banka vklady nebo platby majiteli účtu a dnem připsání je také úročí. Platbami na pokyn vlastníka účet zatěžuje, v den provedení platby se odcházející částka již neúročí.

Blue Chips

Jedná se o akcie největších a nejziskovějších společností, které jsou obchodovány na burze.

Bonita

Bonitou se rozumí schopnost dostát svým závazkům. Bonita je hodnocena mezinárodními ratingovými agenturami pomocí ratingového stupně.

Broker

Burzovní makléř, který obchoduje na burze cenných papírů jménem svého klienta.

Burza

Na burze cenných papírů se obchoduje s cennými papíry. Setkává se zde nabídka s poptávkou po cenných papírech. V České republice existují dvě burzy cenných papírů a to Burza cenných papírů Praha a druhou je RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů. Ze zahraničních burz je nejznámější americká burza New York Stock Exchange (NYSE), která má sídlo na Wall Street.

Burzovní index

Jedná se o nejsledovanější ukazatel vývoje daného trhu. Slouží ke sledování vývoje trhu v čase. Nejznámějšími burzovními indexy jsou: Dow Jones Index (Newyorská akciová burza), Index Standard and Poor’s 500 (měří vývoj 500ti amerických akcií), NASDAQ (zaměření na technologické akcie), DAX (skládá se z akcií německých společností), WIG 20 (měří akcie obchodované na Varšavské burze), Nikkei 255 (akcie japonských společností obchodovaných na japonské burze). V České republice máme dva indexy – PX index a RM index.

Býčí trh

Jedná se o rostoucí trh, na kterém cena cenných papírů stoupá. Pokud trh roste dlouhodobě, jedná se o býčí trend.

Cash Flow

Neboli finanční tok je finanční ukazatel, který představuje rozdíl mezi příjmy a výdaji peněžních prostředků za určité období.

Cenné papíry kolektivního investování

Jedná se o akcie investičních fondů a podílové listy podílových fondů.

Cenný papír

Je dokument, se kterým je svázaná určitá hodnota, majetek nebo majetkový prospěch. Jeho majitel může díky němu uplatňovat určitý nárok. Základní druhy cenných papírů: akcie, dluhopisy, podílové listy, kupóny, směnky, šeky.

Centrální depozitář cenných papírů

Centrální depozitář cenných papírů vede evidenci cenných papírů vydaných v ČR, provozuje vypořádání a zúčtování obchodů s cennými papíry a přiděluje identifikátory ISIN a LEI.

Česká národní banka

Nezávislý orgán dohledu nad finančním trhem v ČR. Dohled se projevuje nejen v oblasti posuzování registrací k činnosti (registrace investičních zprostředkovatelů, obchodníků s cennými papíry, ale i vázaných zástupců), ale i v dohledu nad další činností subjektu.

Deflace

Jedná se o meziroční pokles cenové hladiny. Je to opak inflace.

Depozitní směnka

Je to druh cenného papíru, který klient obdrží od banky po jednorázovém uložení peněžních prostředků na dobu v rozmezí 1 týdne až 1 roku.

Deriváty

Finanční deriváty jsou nástroje, jejichž hodnota je odvozena z hodnoty podkladového aktiva. Podkladovým aktivem můžou být například komodity, měny, cenné papíry nebo úrokové míry. Při obchodování s deriváty se jedná o závazek mezi kupujícím a prodávajícím dodat stanovené podkladové aktivum v předem stanovené lhůtě za předem pevně stanovenou cenu. K základním typům finančních derivátů patří: futures, opce, warranty, forwardy a swapy.

Devalvace měny

Úřední snížení kurzu domácí měny vůči ostatním měnám.

Diverzifikace rizika

Znamená snížení (rozložení) investičního rizika a to pomocí rozložení investic do různých investičních nástrojů, případně do různých oblastí, oborů nebo regionů.

Dividenda

Dividenda je výnos, který je vyplácen akciovou společností majiteli akcií. Výše dividendy se obvykle odvíjí od zisku akciové společnosti.

Dluhopis

Je to dluhový cenný papír, který vyjadřuje závazek emitenta (výstavce dluhopisu) vyplácet majiteli dluhopisu dohodnutý úrok ve stanovených termínech a ve splatnosti zaplatit majiteli dlužnou částku.

Dluhopisový fond

Tento druh fondů investuje do dluhopisů. To jsou cenné papíry s předem známou splatností. Jejich držitelé získávají každoročně vyplácený úrok od emitenta a v době jeho splatnosti získají zpátky jeho hodnotu. Investice do dluhopisů jsou o něco rizikovější než do fondů peněžního trhu a krátkodobých investic. Lze však také očekávat vyšší výnos. Doporučená doba pro investování je minimálně tři až pět let. Riziko investice do dluhopisů je odvozeno od délky do splatnosti a bonity emitenta.
Nejméně rizikové jsou státní dluhopisy, které jsou následovány dluhopisy investičního stupně. To jsou dluhopisy kvalitních společností s vysokým ratingem. Mezi nejrizikovější dluhopisy naopak patří dluhopisy s vysokým výnosem, tzv. High Yield a dluhopisy rozvojových zemí, tzv. Emerging Market.

Doplňkové penzijní spoření

Navazuje na penzijní připojištění a pomocí něho si mohou lidé spořit na důchod i se státním příspěvkem. Je výhodný díky státním příspěvkům, úsporám na daních a možností příspěvku zaměstnavatele.

Durace

Durace se vyjadřuje v jednotce času a udává průměrnou dobu návratnosti investice. Čím je durace vyšší, tím je vyšší i kolísavost hodnoty daného cenného papíru a tím i rizikovost dané investice.

EBIT

Jde o zisk společnosti před úroky a zdaněním.

Emitent

Jedná se o subjekt, který vydává cenné papíry za účelem získání finančních prostředků. Cenné papíry mohou být emitovány společnostmi, státem, obcemi nebo bankami.

ETF

Zkratka Exchange Traded Fund znamená burzovně obchodovaný fond, někdy označován také jako nízkonákladový fond nebo indexová akcie. Od klasických otevřených podílových fondů se liší tím, že sám vydává akcie, které se obchodují na burzách. Tyto fondy nejsou aktivně řízeny, ale kopírují složení vybraného indexu. Umožňují tak velice jednoduchou diverzifikaci rizika pomocí investování do indexu, který obsahuje širokou škálu aktiv. Tím je rozloženo riziko investice jen do jednoho konkrétního titulu. Navíc díky pasivní formě investování jsou náklady na správu daleko nižší než u klasických fondů, které jsou aktivně řízeny.

Etický kodex

Je to dokument, který upravuje pravidla práce v jednotlivých organizacích, případně u jednotlivých profesí.

Factoring

Factoringové společnosti provádí odkup krátkodobých pohledávek před jejich splatností a tím poskytují společnostem určitý druh předfinancování.

Finanční páka

Uvádí v jaké míře je využíván pákový efekt pro zhodnocování investic. Principem pákového efektu je využívání malého množství vlastního kapitálu, který je doplněn o velké množství cizího kapitálu. Tím může být dosaženo zajímavého zisku (ale také ztráty) při použití malého množství vlastních finančních prostředků.

Finanční rezervy

Jedná se o odložení části současné spotřeby peněžních prostředků do budoucna.  Tyto peněžní prostředky následně slouží pro úhradu nenadálých výdajů. Finanční rezerva se tvoří pro krytí rizik, která můžou vzniknout na základě nepředvídatelných událostí.

Fondy fondů

Standardní podílové fondy nakupují do svého portfolia akcie, dluhopisy a ostatní cenné papíry napřímo. Fondy fondů ale přišly s myšlenkou do svého portfolia nakupovat podíly v jednotlivých fondech. Tím dokáží ještě více rozložit případné investiční riziko. Nevýhodou jsou však vyšší poplatky, které investor nese při investici do fondu fondů. Poplatky za správu a obchodování si totiž účtují jak první tak i druhé fondy. Dochází tak ke zdvojení všech poplatků. Proto je nutné dobře sledovat nákladovost a porovnávat ji s ostatními druhy fondů. Dobře vedené fondy fondů si však dokáží vyjednat lepší podmínky nákupu a snížit tak výrazně celkové náklady.

Fondy nemovitostí

Jsou výborným nástrojem k investování pro ty, kteří by rádi vlastnili nějakou nemovitost, případně vydělávali na nájmech, ale nemají dostatek financí k pořízení celé nemovitosti. Tyto fondy mají povinnost nakupovat do svého portfolia pouze takové nemovitosti, které budou při řádném hospodaření přinášet dlouhodobý výnos. Fondy do svého portfolia nakupují převážně administrativní budovy nebo obchodní centra. Aby byly fondy nemovitostí likvidní a dokázaly uspokojit všechny žádosti o odkup podílových listů, musí držet minimálně 20 % majetku v dluhopisech se splatností do tří let a v nástrojích peněžního trhu.
Fondy nemovitostí jsou obecně považovány spíše za konzervativní, s výnosem o něco málo vyšším než je běžné u dluhopisových fondů. Doporučený investiční horizont je minimálně pět let.

Fondy peněžního trhu

Fondy peněžního trhu jsou pro všechny konzervativní investory, kteří nechtějí podstupovat riziko ztráty peněz ve prospěch vyšších výnosů z investice. Tyto fondy nakupují státní pokladniční poukázky, krátkodobé státní dluhopisy, případně termínované vklady. Riziko investování do těchto fondů je mizivé, stejně tak i případný výnos. Jsou vhodné pro krátkodobé investování a využívají se především jako alternativa ke spořícím účtům a termínovaným vkladům.

Fondy životního cyklu

Oblíbeným typem smíšeného fondu jsou fondy životního cyklu. Využívají je především investoři, kteří mají před sebou dlouhý investiční horizont. V počátečních fázích fond investuje více do akcií, které jsou v průběhu vyměňovány za dluhopisy a jiné méně rizikové nástroje. Tím je pokryto riziko, aby v závěru investování nedošlo k výraznějšímu výkyvu hodnoty fondu a investor nepřišel o své peníze. V případě investice do smíšených fondů je důležitá odborná správa tohoto instrumentu.

Fundamentální analýza

Pomocí fundamentální analýzy lze předpovídat budoucí vývoj hodnoty konkrétní akcie. Využívá se pro nalezení a analyzování podstatných faktorů, které ovlivňují kurz akcie určité společnosti a pro odhad vnitřní hodnoty akcie. Fundamentální analýza zahrnuje makroekonomickou analýzu, hodnocení konkrétní společnosti a také analýzu odvětví, ve kterém společnost působí.

Fúze

Sloučení, spojení, nebo splynutí několika společností.

Garanční fond obchodníků s cennými papíry

Z garančního fondu jsou vypláceny náhrady zákazníkům obchodníka s cennými papíry, který není schopný plnit své závazky. Je to právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku.

HDP (hrubý domácí produkt)

Udává celkovou peněžní hodnotu všech statků a služeb, které byly vytvořeny v určitém období na daném území. Využívá se pro stanovení míry ekonomické aktivity jednotlivých států. Sleduje se obvykle za jednotlivé roky a pro porovnání s ostatními státy se využívá ukazatele HDP na jednoho obyvatele.

Hedge fond (Hedgeový fond)

Jedná se o speciální druh investičního fondu, který může provádět velice složité a rizikové finanční operace. Díky tomu může dosahovat vysokých výnosů, ale také vysokých ztrát. Tento typ fondu se snaží dosahovat výnosů bez závislosti na vývoji kapitálových trhů a ekonomickém vývoji. Poplatky za správu u tohoto typu fondu bývají obvykle vyšší než u fondů klasických.

Hedging

Z anglického „to hedge“ = omezit, zajistit. Nástroj zajišťující ochranu investice vůči pohybům na trhu. Provádí se prostřednictvím derivátů cenných papírů (opce, futures, forwardy).

Historická výkonnost

Historická výkonnost udává skutečnou výkonnost nástrojů kapitálového trhu v minulém období.

Hypoteční úvěr

Úvěr, který je zajištěn zástavním právem k nemovitosti. Obykle se k zástavě využívá financovaná nemovitost, není to však podmínkou. Tento úvěr je poskytovaný fyzickým i právnickým osobám.

Indexová akcie

Viz. ETF

Inflace

Inflace udává všeobecný nárůst cenové hladiny zboží a služeb v určitém časovém období. Jde o oslabení kupní síly peněz, neboli o znehodnocení reálné hodnoty peněz v čase. Změna cenové hladiny v určitém období je sledována pomocí míry inflace. Pokud naopak dochází k poklesu cenové hladiny zboží a služeb, hovoříme o deflaci.

Information Ratio (informační poměr)

Tento ukazatel měří schopnost portfolia generovat přesah výnosů vzhledem k referenční hodnotě. Čím vyšší je tento ukazatel, tím lépe.

Investice

Investice je vložení volných finančních prostředků do dlouhodobých statků za účelem budoucího zhodnocení. Investor se tak vzdává dnešní spotřeby s vidinou získání budoucího užitku.

Investiční certifikát

Investiční certifikát je zvláštní druh cenného papíru, tzv. dlužní úpis. Jeho cena se odvíjí od hodnoty podkladového aktiva, ale není závislá na nabídce a poptávce po daném certifikátu. Podkladovými aktivy jsou nejčastěji burzovní indexy, akcie, komodity nebo měny. Vydávají jej nejčastěji velké banky a jeho majitelé si nechají ve splatnosti proplatit předem definovanou částku i s výnosem. Majitel investičního certifikátu nemá právo na výplatu dividend, řízení společnosti nebo na podíl na likvidačním zůstatku.

Investiční dotazník

Jedná se o dokument, který musí vyplnit každý, kdo se rozhodne investovat do nějakého investičního produktu. Investiční dotazník má za úkol stanovit váš investiční profil a rámcově vám pomoci při výběru vhodné investice. Tento dokument vám může poskytnout ochranu před příliš rizikovými produkty, kterým nerozumíte a investice do nich by vás mohla poškodit.

Investiční horizont

Je to období, po které jste se rozhodli investovat, po tuto dobu se vzdáváte současné spotřeby. Stanovení investičního horizontu patří k základním údajům, které byste si měli stanovit ještě před samotným rozhodnutím, do čeho chcete investovat.

Investiční riziko

Každá investice sebou nese nějaké riziko, čili určitou nejistotu spojenou s očekávaným budoucím výnosem. Investiční riziko vyjadřuje míru pravděpodobnosti, že dojde k poklesu hodnoty investice. Nejvyšší investiční riziko hrozí u akciových fondů, nejmenší naopak u fondů peněžního trhu.

Investiční společnost

Je akciová společnost, která vydáváním podílových listů shromažďuje peněžní prostředky v podílovém fondu. Investiční společnost je zakladatel a správce fondů. Přijímá a realizuje investiční rozhodnutí, vede účetnictví fondu a jedná ve všech jeho administrativních záležitostech. IS podniká na základě zvláštního zákona na základě licence.

Investiční strategie

Jedná se o záměr investora sestavit takové portfolio investičních nástrojů, které mu pomůže k dosažení jeho investičních cílů. Investiční strategie vychází z plánovaného investičního horizontu, rizikového profilu investora a především z cíle, kterého chce investor dosáhnout.

Investiční životní pojištění

IŽP je alternativou ke kapitálovému životnímu pojištění. Kombinuje pojištění s investičním produktem. Skládá se ze dvou částí – rizikové a rezervotvorné.

Investiční účet

Investiční účet je zvláštní typ běžného účtu, který slouží klientovi ke zpřehlednění peněžních toků při investování. Na tento účet lze převádět peněžní prostředky k investování, nakupovat z něj investiční nástroje jako akcie, podílové fondy, dluhopisy, prémiové vklady, inkasovat na něj výplaty výnosů a odesílat prostředky uvolnění po prodeji investičních nástrojů.

Investiční zlato

Investiční zlato je zvláštní forma zlata, která je podobně jako například cenné papíry využívána k investicím. Investiční zlato má formu mincí nebo slitků a není kupováno za sběratelským účelem. Investoři si investiční zlato nakupují především z důvodu dlouhodobého uchování hodnoty investice. Zlato lze pořídit také prostřednictvím zlatých certifikátů nebo fondů, kdy investor nevlastní zlato ve fyzické podobě.

Investiční zprostředkovatel (IZ)

Osoba, která na základě registrace poskytuje hlavní investiční služby přijímání a předávání pokynů, týkajících se investičních nástrojů. IZ nepřijímá peněžní prostředky nebo investiční nástroje zákazníků a pokyny předává pouze bance, obchodníkovi s cennými papíry apod. IZ může svou činnost vykonávat prostřednictvím vázaných zástupců.

Kapitálový trh

Místo, kde dochází ke směně střednědobého a dlouhodobého kapitálu prostřednictvím cenných papírů mezi emitenty a investory.

Klíčové informace pro investory

Jedná se o dokument, který jsou investiční společnosti ze zákona povinny zveřejňovat ke každému podílovému fondu a to v místním jazyce (u nás v češtině). V tomto dokumentu jsou uvedeny investiční cíle a způsob investování podílového fondu, poplatky a také rizika, která jsou spojena s investicí do tohoto fondu.

Kolektivní investování

Kolektivní investování je forma podnikání investiční společnosti, která shromažďuje peněžní prostředky od investorů prostřednictvím podílových listů, které vydává podílový fond. Kolektivní investování funguje na principu rozložení rizika a obhospodařování majetku investorů.

Komoditní fondy

Fyzicky je možné investovat do komodit napřímo pouze u zlata a vzácných kovů. Těžko by investor doma skladoval barely s ropou nebo pytle s kukuřicí. Proto je jednodušší investování formou nákupu podílových listů. Komoditní fondy jsou rizikové podobně jako akcie a v minulosti podléhaly velkým výkyvům. Proto jsou vhodné spíše pro agresivnější investory, kteří se zajímají o oblast komodit.

Likvidita společnosti

Likvidita udává finanční zdraví společnosti. Aby byla společnost likvidní, měla by být krátkodobá aktiva vyšší než krátkodobá pasiva.

Makléř

Je to fyzická osoba, která může obchodovat na burze cenných papírů. Vlastní licenci od České národní banky, která ji opravňuje k realizaci obchodů na burze.

Manažerský poplatek

Tento poplatek je placený manažerovi fondu za správu portfolia podílového fondu. Jedná se o odměnu za jeho čas a odborné znalosti. Někdy je označován také jako poplatek za správu.

Medvědí trh

Jedná se o klesající trh, na kterém cena cenných papírů klesá. Pokud trh klesá dlouhodobě, jedná se o medvědí trend.

Měnové zajištění

Protože česká koruna není příliš rozšířená měna, investoři často investují své peníze do aktiv v cizích měnách. Poté se jim však může stát, že dojde k posílení zahraniční měny a tím i k poklesu hodnoty jeho investice. Podstatou měnového zajištění je ochrana současného kurzu měny v určitém množství do budoucna.

Nominální úrok

Úrok jmenovitě uvedený. Jeho opakem je reálný úrok. Nominální úrok nebere v úvahu zdanění ani inflaci.

Obchodník s cennými papíry (OCP)

OCP je právnická osoba, která poskytuje investiční služby na základě povolení České národní banky k činnosti obchodníka s cennými papíry.

Obchodování na burze

Obchodování na burze se děje prostřednictvím licencovaného obchodníka s cennými papíry a s přímým přístupem na trh. Pokyny k nákupu a prodeji cenných papírů na burze se zadávají nejčastěji pomocí internetové aplikace, méně často pak osobně na pobočce nebo po telefonu.

Obchodování na úvěr (marging trading)

Jedná se o investiční strategii využívanou především aktivními investory. Ti si část své investice do cenných papírů financují z půjčených peněz. Za tuto půjčku ručí nakoupenými cennými papíry.

Obligace

Viz. Dluhopis

OCH (ongoing charges)

Jsou to poplatky hrazené z majetku fondu v průběhu roku. Neobsahují poplatek za výkonnost a poplatky spojené s obchodováním.

P/E (Price to Earnings)

Tento ukazatel nás sděluje, kolik je investor ochoten zaplatit za zisk společnosti a také, zda jsou akcie určité společnosti drahé nebo levné. Nevýhodou P/E je, že společnosti často upravují své zisky na vyšší úroveň.

Pevná úroková sazba (fixní)

Sazba, která se nemění během celého trvání úvěrového vztahu nebo po celou dobu vkladu. Jejím opakem je pohyblivá sazba.

Poplatek hrazený z majetku fondu v průběhu roku

Tento poplatek zahrnuje veškeré náklady, které jsou spojeny se správou podílového fondu. Je v něm obsaženo vše, co se investorovi strhává z jeho peněz kromě vstupního, výstupního a výkonnostního poplatku. Tento poplatek obsahuje kromě manažerského poplatku také soudní a správní poplatky, daně, poplatky bankám za vedení účtů, náklady na pojištění cenných papírů a podobně. Pokud chce investor porovnávat každoročně strhávané poplatky u jednotlivých fondů nebo investičních společností, měl by tak činit na základě tohoto poplatku, který zahrnuje vše.

Poplatek za správu

viz. manažerský poplatek

Portfolio

Jedná se o souhrn akcií případně jiných cenných papírů v majetku investora.

Portfolio management

Zabývá se aktivní správou investičního portfolia. Náplní práce portfolio manažerů je tvorba investiční strategie (jaké cenné papíry bude fond nakupovat a jaké jsou jeho cíle), fundamentální a technická analýza, nákup a prodej cenných papírů, získávání investorů a tvorba reportů a statistik.

Portfolio manažer

viz. portfolio management

Prioritní akcie

Akcie, s níž je spojeno přednostní právo na výplatu dividendy. Pokud je dividenda vyplácena, není s ní spojeno hlasovací právo.

Prospekt fondu

Prospekt fondu je dokument, ve kterém naleznete popsaná obecná ustanovení vztahující se ke všem fondům, které má daná investiční společnost v nabídce. Mimo to jsou vněm uvedeny také základní informace o jednotlivých fondech.

R-Squared

Ukazatel nám říká, jak výnosy fondu kopírují chování benchmarku. Pokud je ukazatel rovno 1, znamená to, že výkony fondu a benchmarku jsou stejné. Čím nižší je ukazatel, tím více jsou výkony fondu a benchmarku rozdílné.

Rating

Jedná se o ohodnocení schopnosti určité společnosti dostát svých závazků. Rating udělují ratingové agentury na základě ohodnocení finančního zdraví a také makroekonomického prostředí.

Ratingová agentura

Ratingové agentury jsou specializované nezávislé podniky, které se zabývají analýzou finančního zdraví významných společností. Na základě této analýzy vyhodnocují bonitu této společnosti a udělují rating.

Ratingový stupeň

viz. rating

Rizikový profil

Udává, jak investor vnímá investiční riziko, tedy riziko poklesu hodnoty jeho investice. Zda spíše preferuje stabilitu své investice a má averzi k investičnímu riziku nebo zda je ochoten nést vysoké riziko znehodnocení jeho investice výměnou za co nejvyšší potenciální míru zhodnocení jeho investice.

ROA (Return on Assets)

Jedná se o ukazatel rentability (výnosnosti) aktiv. Tento ukazatel říká, do jaké míry se společnosti daří z dostupných aktiv generovat zisk.

ROE (Return on Equity)

Jedná se o ukazatel rentability (výnosnosti) vlastního kapitálu. Ukazatel udává, kolik čistého zisku připadá na jednu korunu investovaného kapitálu.

Short sales (prodej na krátko)

Jedná se o spekulaci investorů na pokles ceny cenného papíru, kdy investoři očekávají pokles tržní ceny. Investor si půjčí příslušný cenný papír na předem stanovenou dobu a prodá ho. Očekává totiž, že v době splatnosti bude moci tento cenný papír nakoupit a vrátit levněji.

Směnný kurz

Cena měny vyjádřená v jednotkách jiné měny. Též jako devizovým měnový kurz.

Smíšené fondy

Tyto fondy investují do akcií, dluhopisů a dalších tříd aktiv. Jsou vhodné pro střednědobé a dlouhodobé investování v horizontu 3 – 5 let. Míru kolísání a rizikovosti fondu ovlivňuje především výše podílu akcií a dluhopisů. Hlavní výhodou tohoto typu fondu by měla být diverzifikace portfolia, která snižuje rizikovost. Při výběru smíšeného fondu je tak nutné věnovat dobrou pozornost jeho složení a investiční strategii vzhledem k povaze investora. Tento typ fondů je vhodný zejména pro nezkušené investory, kteří se nechtějí svým portfoliem aktivně zabývat.

Solventnost

Schopnost z vlastních zdrojů zajistit úhradu závazků.

Spořící účet

Je to druh bankovního účtu, který slouží ke spoření peněžních prostředků. Klient má obvykle omezené možnosti využití peněžních prostředků na tomto účtu, za to však od banky získává vyšší úrok, než jaký je u běžných účtů.

Spotřebitelský úvěr

Úvěr poskytovaný soukromým osobám a domácnostem za účelem nákupu spotřebních předmětů, služeb, pořízení nebo stavby bytu nebo domu apod. Od komerčních úvěrů se zásadně liší způsobem svého užití. Předmět, na jehož pořízení se úvěr použije, se nestává zdrojem příjmů pro splácení tohoto úvěru. Nejčastěji se používají úvěry revolvingové (poskytované formou úvěrového rámce k běžnému účtu klienta), úvěry splátkové (charakteristické pravidelným splácením úvěru včetně úroků) a hypoteční úvěry (dlouhodobé úvěry sloužící k financování koupě či vybudování bytu nebo rodinného domu).

Správce fondu

viz. portfolio management

Spread

Je to rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou konkrétního finančního aktiva, např.: akcie nebo dluhopisu.

Srovnávací index

viz. benchmark

SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator)

Jedná se o syntetický ukazatel rizika a výnosu. Udává celkovou rizikovost investice a vychází přitom pouze z historického vývoje hodnoty investice. Díky tomuto ukazateli dokážeme porovnat rizikovost všech podílových fondů. Ukazatel je uveden v dokumentu Klíčové informace pro investory.

Standardní odchylka (směrodatná odchylka)

Jedná se o mimoburzovní dohodu uzavřenou mezi dvěma stranami o budoucí výměně aktiv nebo peněžních toků za předem sjednaných podmínek.

Stavební spoření

Stavební spoření je jedním z nástrojů zhodnocení prostředků a také možností jednoho z nejdostupnějších úvěrů na bytové potřeby. Jednoznačně největší výhodou stavebního spoření je možnost získání státního příspěvku do výše až 2 000 Kč ročně. Tento typ spoření nabízí garanci vložených vkladů, což je však vykoupeno velice nízkým úrokem ve výši 0,5 – 1 % ročně. Smlouva o stavebním spoření musí běžet alespoň 6 let. Pokud byste si chtěli peníze vybrat dříve, přijdete o všechnu státní podporu.

Strategie fondu

Stejně, jako si investor stanovuje investiční strategii, stejně tak i fondy kolektivního investování si volí svou strategii, podle toho, do jakých druhů aktiv chtějí investovat. Jakmile si však jednou fond zvolí svou investiční strategii, nemá moc prostoru pro změnu. Investiční strategii si fond volí dle toho, zda se jedná o fond peněžního trhu, dluhopisový, akciový nebo smíšený. Případně dle toho, zda se orientuje na výnos z dividend a jde tedy o příjmový fond, nebo fond preferuje růst tržní ceny a jedná se tedy o růstový fond.

Swap

Jedná se o mimoburzovní dohodu uzavřenou mezi dvěma stranami o budoucí výměně aktiv nebo peněžních toků za předem sjednaných podmínek.

Technická analýza

Je to nástroj využívaný k předpovědi budoucích pohybů cen cenných papírů na základě analyzování a vyhodnocování současných i minulých dat. K tomu využívá pouze údaje tvořené trhem, jako je např.: cena, objem nebo volatilita.

Termínovaný účet

Je to druh bankovního účtu, na který klient vkládá peněžní prostředky na předem stanovenou dobu (např. 3 roky) a za předem sjednaný úrok. Během tohoto období nemůže klient na účet žádné peníze vkládat ani vybírat.

Tracking Error

Jde o chybu ve sledování. Tento ukazatel udává, jak moc se výnosy fondu shodují s výnosy srovnávacího indexu. Jde vlastně o směrodatnou odchylku rozdílů mezi výnosy fondu a výnosy indexu. Fond, který je aktivně řízený, bude mít hodnotu tohoto ukazatele někde kolem jednotek procent. U indexových a ETF fondů by měl být tracking error co nejblíže nule.

Tržní riziko

Hodnota cenného papíru může stoupat nebo klesat a to z důvodu aktuálních tržních podmínek, které se můžou týkat nepříznivých hospodářských podmínek, změn úrokových sazeb nebo změn měnových kurzů.

Vázaný zástupce

Fyzická nebo právnická osoba, která je oprávněna na základě písemné smlouvy se zastoupeným (obchodníkem s cennými papíry, investičním zprostředkovatelem) jeho jménem zařídit a uzavírat obchody týkající se hlavní investiční služby, pokud zastoupený k jejich poskytování oprávněn.

Volatilita

Jedná se o míru kolísání ceny podkladového aktiva během určitého časového období. Čím je vyšší volatilita, tím je i vyšší investiční riziko.

Vstupní poplatek

Vstupní poplatek je hrazen u podílových fondů při nákupu podílových listů. Výše vstupního poplatku závisí na druhu podílového fondu, vložené částce a investičním horizontu.

Výkonnostní poplatek

Výkonnostní poplatek je odměna investičnímu manažerovi za dosažení stanovených cílů. Může se jednat o procento z kladné výkonnosti, případně o procento z výkonnosti nad benchmarku (srovnávací index).

Výroční zpráva

Výroční zpráva je dokument, který povinně zpracovávají společnosti, které musí mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Tento dokument informuje veřejnost, především pak investory, o tom, jak se společnost vyvíjela v daném roce. Ve výroční zprávě se dočtete především o finanční situaci společnosti, hospodářských výsledcích za minulé období, změnách, které v minulém období proběhly a budoucích aktivitách.

Výstupní poplatek

Výstupní poplatek je hrazen při zpětném prodeji podílových listů, pokud jej má investiční společnost stanovený. Většinou si investiční společnosti účtují pouze vstupní poplatek, výstupní se používá v případech, kdy si investiční společnost neúčtuje poplatek vstupní.

Warranty

Warrant je druh finančního derivátu. Jedná se o rizikové cenné papíry, které opravňují jeho majitele k nákupu nebo prodeji určitého množství podkladového aktiva za předem stanovenou cenu v předem stanoveném termínu. Warranty jsou obdobou opčních kontraktů.

Zajištěné fondy

Zajištěné fondy jsou u českých investorů velice oblíbené. Je to dáno především větší konzervativností Čechů, kteří často nejsou ochotni podstoupit riziko, které sebou nesou investice do akcií a dluhopisů. Zajištěné fondy fungují trochu jinak než ostatní fondy. Především mají svou splatnost, tudíž je lze prodat pouze v předem stanoveném období. Garance vložené částky se totiž vztahuje pouze na dobu splatnosti. Setkat se můžeme s fondy, které garantují výplatu 100 % investované částky, někdy to může být 95 % nebo jen 90 %. Nejčastěji mají tyto fondy splatnost 5 let. Pokud chce investor získat své peníze dříve, může dát pokyn k prodeji kdykoliv, musí ale počítat s tím, že za své podílové listy dostane aktuální cenu, která může být nižší, než je zajištěná hodnota

Zero bond

Zero bond neboli diskontovaný dluhopis je dluhopis s nulovým kupónem. U tohoto druhu dluhopisu nejsou vypláceny kupónové platby, ale úroky jsou splaceny spolu se jmenovitou hodnotou až v době splatnosti dluhopisu

Zpráva portfolio manažera

Jedná se o dokument, který pravidelně vyhotovuje portfolio management pro každý fond. V této zprávě se dočtete základní informace o fondu, jaká je investiční politika portfolio manažerů, jaké poplatky jsou spojeny se správou fondu, do jakých sektorů a zemí tento fond investuje a jaká je historická výkonnost tohoto fondu.

Provádím analýzy investičních nástrojů a sleduji situaci na finančních trzích.

Ing. Jitka Šimarová